กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์ ครู คศ.1

นางสาวจีรภา   เจริญภักดิ์

ครู คศ.1