กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เว็บไซต์นางสาวอเทตยา  ไทยประยูร

ครู คศ.2

เว็บไซต์นายสมยศ  ฟุ้งเฟื่อง

ครู คศ.3

เว็บไซต์นางสรวีย์  ราศีคูณ

ครู คศ.2

เว็บไซต์นางสาวสุทธิพร สนเสริฐ

ครู คศ.2

เว็บไซต์นางสาวอำภา  ศรีคงรักษ์

ครู คศ.1