แบบฟอร์มใบลาหยุดราชการ และบันทึกข้อความชี้แจงการมาสาย

แบบใบขอลาหยุดราชการ   คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

บันทึกข้อความชี้แจงการมาสาย  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร