สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินกํารจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลกํารดำเนินกํารจัดจ้ํางในรอบเดือน ตุลาคม 2565