การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รายวิชาภาษาจีนกับการท่องเที่ยว โดยนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รายวิชาภาษาจีนกับการท่องเที่ยว

โดยนักเรียนโรงเรียนนายายอามพิทยาคม