อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

นางสาวสายพิล พิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม คณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีนายจักรกฤช เลื่อนกฐิน เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนายายอามพิทยาคม