กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เว็บไซต์นางสาวนิตยา  อุดมรัตน์

ครู คศ.2

เว็บไซต์นายอยุทธ์  นัมคณิสรณ์

ครู คศ.2

เว็บไซต์นางสาวบุญพา  เกิดผล

ครู คศ.2

เว็บไซต์นางดรุณี เซ็นสิทธิ์

ครู คศ.1