กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 2564

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ.ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา